Közgazdász szakmai munkaközösség

A munkaközösség tagjai:

 • Tóthné Orosz Krisztina       Okleveles közgazdász gazdálkodási szakon és okleveles gazdálkodási szakos közgazdász tanár, mérlegképes könyvelő, munkaközösség vezető
 • Kissné Dernóczi Edit
 • Koppány Jánosné Okleveles közgazdász tanár (közgazdaságtan)
 • Bálint Jenő    Okleveles közgazdász, okleveles villamos üzemmérnök, műszaki tanár
 • Kádi Attiláné Patus Viktória    Okleveles közgazdász gazdálkodási szakon és okleveles gazdálkodási szakos közgazdász tanár, pénzügyi adó- illeték és vámszakértő, okleveles informatika szakos tanár, okleveles matematika szakos tanár
 • Magasy Gyula           Okleveles közgazdász tanár (közgazdaságtan)
 • Mógor Andrea          Okleveles közgazdász gazdálkodási szakon, közgazdász tanár kereskedelmi szakon
 • Obermayer Rita 
 • Menyhártné Kemenes Szilvia
 • Tóth Beáta
 • Tóth-Szalóki Zsanett

Feladatai:

A 2013/2014-as tanévtől felmenő rendszerben kötelező lesz a szakmai érettségi az új köznevelés törvény alapján.

A tanév feladata az új tantárgyak tantervének a kidolgozása a 9. évfolyamon. Feladatunk a felmenő rendszerű osztályok tanterveinek frissítése.

2013. szeptember 1-jén elfogadták a köznevelési törvényt . A tanév során kiemelt feladat az új törvényi rendeletek értelmezése, végrehajtása.

Munkaközösségünknek kiemelt feladata lesz az új szakképzési kerettantervek szerinti oktatás beindítása.

Az OKJ és ezzel összefüggésben az SZVK teljesen megváltozott. Óriási erőfeszítést igényel a munkaközösség minden tagjától az új tananyagtartalom szerkezetének megismerése, átültetése a gyakorlatba.

A logisztikai és pénzügyi számviteli ügyintéző szakmák oktatást a 9. évfolyamon kezdjük felmenő rendszerben.

Külön állásfoglalás alapján lehetőség van a régi OKJ szerinti pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképző évfolyam indítására. Mivel eredetileg 1,5 éves képzésről van szó, de iskolánkban 1 éves képzésben folyik az oktatás, szükség van a fél év beszámításának dokumentálására, továbbá a gyakorlati óraszámok arányának kidolgozása.

A logisztikai ügyintézők oktatása a 2013/2014. tanében két évfolyamos szakképző osztályokban történik. Hatalmas feladat a tananyag áttekintése, helyes órabeosztása, továbbá az oktatást segítő tankönyvek, ennek hiányában egyéb források felkutatása.

Teljesen új tananyagelemek, témakörök kerültek be a képzésbe, emiatt a szaktanárokra óriási felelősség és többletmunka hárul. Nagy erőfeszítést követel az órákra való mindennapos felkészülés, hiszen a modulhoz tartozó tankönyvek még nem jelentek meg. Sem az érettségi, sem az OKJ-vizsga kimeneti feltételei nem ismertek.

Tanítási órán kívüli tevékenység:

Továbbra is fontos célkitűzésünk a szakmai tárgyak propagálása, népszerűsítése, a szakmai érettségin való részvétel növelése. Ezt az elmúlt évben sikeresen teljesítettük, így a 2013/2014. tanévben:

Elméleti gazdaságtanból

11. évfolyamon 2 csoportban:

11. B (16 fő) Tóthné Orosz Krisztina

11.A-11.C-12. D (16 fő) Tóthné Orosz Krisztina

12. évfolyamon 1 csoportban:

12.A- 12. C-12.B – 13 D. (16 fő) Tóthné Orosz Krisztina

emelt szinten tanulják a közgazdaságtant a tanulók.

Üzleti gazdaságtanból

11. évfolyamon 1 csoportban emelt szinten

11.A-11.B-11.C-12.D  (13 fő) Mógor Andrea

12. évfolyamon 2 csoportban szabadon választott tantárgyként

12. A + 12. C (15 fő) Laukó Zsuzsanna

12. B (12 fő) Mógor Andrea

tanulják az üzleti gazdaságtant.

Az emelt szintű képzés létjogosultságát mutatja, hogy az elmúlt időszakban több tanulónk is sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tett elméleti közgazdaságtan tantárgyból:

1. Stanka Krisztina 12. B (62 % )

2. Vindisch Bence 12. A (82 %)

3. Nagy Helga 12. A (59 %)

4. Szakács Eszter 13. D (64 %)

 

2011/12. tanévtől lehetőség van üzleti gazdaságtanból is az emelt szintű érettségi vizsgára.

Közép szintű érettségi vizsgát 4 tanuló tett a 2012/2013. tanévben.

Emelt szintű érettségi vizsgát nem tettek tanulóink.

2013/2014. tanév szakkör:

Elméleti gazdaságtanból 1 csoport indul

felkészítő tanár: Magasy Gyula

Üzleti gazdaságtanból érdeklődés hiányában nem indul szakkör a 2013/2014. tanévben.

Felzárkóztató foglalkozások

Csökkent azoknak a tanulóknak a száma, akik nem feleltek meg a minimális tantárgyi követelményeknek és javító vizsgára lettek utasítva.

 A 2012/2013. tanévben 

 • üzleti gazdaságtan: 3fő,
 • elméleti gazdaságtanból 2 fő,
 • gazdasági környezetünkből: 2 fő.

Eredménytelen javító vizsgát tett:

 • 2 fő elméleti gazdaságtan tantárgyból,
 • 1 fő gazdasági környezetünk tantárgyból

Az iskolai pedagógiai program célkitűzéseit elősegítő közvetlen tennivalók:

 1. A 13. évfolyamon új képzésként indul a 54 345 01 Logisztikai ügyintéző két éves képzés
 2. Az 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 1 éves képzésben való indítására (beszámítással)  2016-ig van lehetőség
 3. Tudatosítani kell a tanulókban, hogy a mérlegképes végzettség bemeneti feltétele a pénzügyi-számviteli ügyintéző képesítés megszerzése.
 4. Új feladat lesz – a szakmai képzéssel kapcsolatban - az összefüggő szakmai gyakorlat megszervezése a logisztikai ügyintéző képzésen.
 5. Feladatunk a közép- és emelt szintű érettségi követelmények tanulmányozása, a tapasztalatok beépítése a tanításba.
 6. Elméleti gazdaságtan, és üzleti gazdaságtan tanmeneteit az elmúlt évben kidolgoztuk, ezek megfelelnek a 2012-től beinduló új érettségi követelménynek.
 7. ÖKO iskolai programhoz csatlakozva a szakmai tárgyak keretén belül is népszeresítjük a környezettudatosságot.
 8. Az iskola pedagógiai programjának folyamatos felülvizsgálata, fejlesztésében való közreműködés, ebben a tanévben különös jelentőséggel bír. A két új szakmának ki dolgoztuk a helyi programját.
 9. Felkészülés a szakmai tanulmányi versenyekre. Az OSZTV (2-4 fő indítását tervezzük) és SZÉTV (7 fő indítását tervezzük) történő részvételt fontosnak tartjuk, továbbá az iskola népszerűsítésére és a tanulók számára sikerélményt jelentő helyi, regionális versenyeken való részvételre is törekedünk. A társiskolák általi meghívásoknak is szeretnénk eleget tenni. Az OSZTV és SZÉTV versenyek még nem kerültek kiírásra.
 10. Célunk a Gépíró Bajnokság őszi-tavaszi fordulóján való részvétel. (2-3 fő indítását tervezzük – ingyenes a verseny)
 11. Teöreök Aladár tanulói versenyen való részvétel. (5-10 fő indítását tervezzük, a verseny tervezett nevezési díja 800 Ft/fő)
 12. Azonos követelményrendszer kialakítása a munkaközösségi tagok között (pontozás, értékelés), számonkérési módok, gyakoriságuk. Szoros kapcsolat kialakítása a munkaközösségi tagok között, hogy azonos ütemben, azonos tartalommal végezzék munkájukat.
 13. Az új oktatástechnikai eszközök folyamatos megismerése, alkalmazása az órákon: digitális tananyagok, számítógép, projektor, multimédiás eszközök.
 14. Az elmúlt tanévben célul tűztük ki a pótvizsgákkal kapcsolatban, hogy az év végén az írásbeli tananyag kijelölése mellett, szóbeli tételsort is adunk a tanulóknak. Úgy tapasztaltuk, hogy ez a módszer bevált.
 15. A szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése: Önadózó, HVG, HVG különszáma, Közgazdasági Szemle, Könyvvizsgálat, Szakma, Számvitel, adó, könyvvizsgálat, Szóvilág. Jelenleg egyetlen szakmai folyóirattal nem találkozunk.
 16. Az érettségi nyilatkozatoknál a tanagyag tartalom ismertetését dokumentáljuk le.
 17. Óralátogatások esetében a cél legalább egy óralátogatás a munkaközösség vezető által.
 18. Papír takarékosság.
 19. Megszaporodott a különbözeti vizsgák száma. A munkaközösségünk odafigyel a különbözeti vizsgákra. Segítséget ad a felkészülésre és vizsgáztat

 

Ökoiskola

BGF nyelvvizsga

ECDL

In memoriam

Projektek

 

 

 

Régi honlap