Történelem - földrajz - biológia - ének munkaközösség

A munkaközösség tagjai:

Magyar Géza történelem, könyvtár, munkaközösség vezető

Bali István földrajz, történelem

Balázs Edina történelem, magyar nyelv és irodalom

Györkös Tamás biológia

Radványi Éva ének

Stankovics Marianna történelem, magyar nyelv és irodalom

Feladatai:

Általános feladataink:

 1. A 9-12. évfolyam tanterveit gondozzuk, és szükség esetén kiegészítjük, ill. csökkentjük. A munkaközösség tagjai rendszeresen kooperálnak egymással a párhuzamos osztályok előrehaladásával kapcsolatban.
 2. Tanulóinkat folyamatosan felzárkóztatjuk, az esélyegyenlőséget megteremtjük.
 3. Elősegítjük a tehetséggondozást, diákjainkat felkészítjük a továbbtanulásra.
 4. Integráljuk a tantárgyakat, fejlesztjük a vizuális alkotó- és befogadóképességet, a térszemléletet, a forma-, szín-, anyag-, szerkezetismeretet és –érzéket, a képi gondolkodást, a szövegértési és –alkotási készségeket, a vizuális információk felhasználási képességét. Tanítványainkat motiváljuk a számítógép és az interaktív tábla használatára.
 5. Diákjainkat ösztönözzük a könyvtárhasználatra, az internetes adatbázis szelektív használatára, a levelező programokban, versenyeken való részvételre.
 6. Kialakítjuk a tanulók önellenőrzésre és önértékelésre való képességét.
 7. Formáljuk a tanulók esztétikai ízlését, erkölcsi ítélőképességét.
 8. Fejlesztjük a forráselemzési és topográfiai készségeket, a dokumentumismeretet.
 9. Tanítjuk a könyvtárhasználatot.
 10. Bővítjük a tanulók jogi ismereteit – a saját meggyőződés kifejezéséhez és a mások meggyőződésének megértéséhez és tiszteletéhez szükséges morális és intellektuális képességeket fejlesztjük
 11. Munkaközösségünk tagjai állandó kapcsolatot tartanak egymással, tapasztalataikat megbeszélik. Folyamatosan képezzük magunkat, figyelemmel kísérjük a szakirodalmat felhasználva az iskolai könyvtár önképzést és pedagógiai munkát segítő új könyveit és periodikáit, szakmai folyóiratait. Részt veszünk a továbbképzéseken, a pedagógiai intézet szolgáltatásaiban.

Feladataink a tanítási órákon:

 1. A tanulók anyanyelvi kultúrájának, beszédkészségének és szövegértésének problémamegoldó képességének és kritikai szemléletmódjának folyamatos fejlesztését kiemelten kezeljük.
 2. A tananyag nevelési lehetőségeit maximálisan kihasználjuk.
 3. Fokozzuk a tanulók aktivitását, véleménynyilvánításra és kreativitásra való képességét.
 4. Kihasználjuk a tantárgyak integrálási lehetőségeit.
 5. Használjuk az audiovizuális eszközöket, térképeket, CD-ket és a projektort, amennyiben lehetséges, az interaktív táblát.
 6. Beépítjük a tömegkommunikációs lehetőségeket.
 7. Kialakítjuk a tanulói önellenőrzésre és önértékelésre való képességet.
 8. Formáljuk a tanulók esztétikai ízlését, erkölcsi ítélőképességét olvasmányélmények segítségével.
 9. Fejlesztjük a forráselemzési és topográfiai készségeket, a dokumentumismeretet.
 10. Fontos feladat az időben való tájékozódás képességének és készségének fejlesztése.
 11. Nagy figyelmet fordítunk a szaknyelv és a szakszavak helyes alkalmazására – a történelmi, a társadalomelméleti és az etikai alapfogalmak elsajátítására.
 12. Szöveges, kifejtendő feladatok megoldásával a különböző témák között összefüggések, ok-okozati kapcsolatok keresésére, véleményük megfogalmazására ösztönözzük a tanulókat.
 13. Etika órákon fejlesztjük a tudatos életvezetéshez szükséges jellemvonásokat, készségeket, nagy hangsúlyt fektetünk a társadalmi együttélés szabályainak kritikai elsajátítására, a társadalmi felelősségtudat elmélyítésére.
 14. A szöveges feladatok megfogalmazásakor figyelünk a nyelvhelyességre és a helyesírásra.
 15. A 10. és 12. évfolyamos tanulókat felkészítjük az iskolai záróvizsgákra, illetve az érettségi vizsgákra.

Feladataink a tanítási órákon kívül:

 1. Differenciáltan foglalkozunk diákjainkkal: felzárkóztatjuk a lemaradókat, és elősegítjük a tehetségesek haladását.
 2. Szakköri foglalkozás keretében hetente egy alkalommal lehetőség van a történelemórák anyagához kapcsolódó utópiák irányított feldolgozására. A foglalkozássorozat befejeztével (februárban) a diákok egyéni versenyben összemérhetik tudásukat, tapasztalataikat. A foglalkozások címe: „Elképzelt jövő”.
 3. A diákokat felkészítjük a tantárgyi és kulturális-művészeti versenyekre. Mivel a tevékenységek nagyon sokrétűek, sokféle versenyben való részvételre van lehetőség: az OKTV-re (11-12.évfolyam), városi, megyei és országos történelemversenyekre, rajzpályázatokra való felkészítésre. Nevezetes napokon történelmi tablókat készítünk.
 4. A 9-10. évfolyamos diákjainkat ösztönözzük a helyismereti előadásokon, versenyen való részvételre.
 5. Segítünk diákjainknak a kulturális programok és ünnepi műsorok szervezésében.
 6. A tanulókat serkentjük a színház- és múzeumlátogatásra, és megbeszéljük élményeiket, benyomásaikat.
 7. Rendszeresen megbeszéljük problémáinkat, tapasztalatainkat átadjuk egymásnak. Részt veszünk a megyei/regionális munkaközösségek továbbképzésein.

Ütemezés:

 1.  Az első munkaközösségi megbeszélésen megállapodunk a tanév feladatairól, a 10. és a 12. évfolyam történelem vizsgatételeiről, a kihirdetés időpontjáról (augusztus–szeptember).
 2.  Felmérjük a kilencedikes diákok készségeit a megfelelő differenciálás érdekében (szeptember).
 3. Megemlékezünk az aradi vértanúkról, Trianonról, készülünk az október 6-i és 23-i megemlékezésre és a március 15-i iskolai ünnepélyre.
 4.  Felmérjük az OKTV, az internetes történelemverseny, a művészeti versenyek, a Pápai Művelődéstörténeti Társaság által rendezett verseny (pl. vers- és prózamondó versenyek), rajz- és fotópályázatok, a történelmi versenyek iránti érdeklődést; ha van jelentkező, a felkészítést is elkezdjük, a versenyben maradó diákokat segítjük (szeptembertől folyamatosan).
 5.  A 10. évfolyamot a történelemvizsgára, a 12. évfolyamot pedig az érettségi vizsgára készítjük fel (szeptembertől májusig folyamatosan).
 6. Október 1-jéig kihirdetjük a 10. évfolyam történelemtételeit, december 1-jéig a 12. évfolyam történelem szóbeli érettségi témaköreit és tételeit.
 7. Folytatjuk a vizsgákra való felkészítést. A 10. évfolyam tanulói az írásbeli érettségi vizsgák első három napján (május 2-4.) szóbeli vizsgát tesznek történelemből.
 8. Készülünk az október 23-i iskolai ünnepélyre, a március 15-i iskolai ünnepélyre, október 6-ra.
 9. Diákjainkkal megbeszéljük a színház- és múzeumlátogatások élményeit.
 10. Tablókat készítünk (november, december, február, április).
 11. A rendszeres és napi kapcsolattartáson kívül értékeljük a tanév eredményeit, előkészítjük a 2013-2014. tanévet (május-június).
 12. Egymás óráit a lehetőségek szerint látogatjuk, a tapasztalatokat megbeszéljük.
 13. A munkaközösségi értekezleteket előzetes egyeztetés alapján tartunk, és azokról jegyzőkönyvet, illetve emlékeztetőt készítünk.
 

Régi honlap